Mở rộng tập tin trong Perl

Trong hệ sinh thái của Perl ngôn ngữ lập trình thường sử dụng các tập tin sau mở rộng:

  • .pl — tập tin với các chương trình mã trong Perl (pl là người đầu tiên và thư cuối cùng của từ perl)
  • .pm tập tin với thư viện mã trong Perl (pmperl module)
  • .t — tập tin với các thử nghiệm mã (chữ cái đầu của từ test)
  • .pod — tập tin những tài liệu trong POD dạng (plain old documentation), các dự án, không phải rất thường sử dụng thường nhất, các tài liệu trong POD dạng được viết tiếp theo đến mã trong các tập tin .pm

Cho các tập tin mã, chương trình mở rộng .pl thường không cho biết. Kịch bản có thể được gọi là create_db.pl, và chỉ create_db.

Các bài viết khác