Các nhà điều hành ! trong Perl

Các phép toán đơn không điều hành, các dấu chấm than ! trong Perl ngôn ngữ của nó là hợp lý, phủ định.

Các kết quả của các nhà điều hành ! luôn là một trong hai lựa chọn:

  • đó là một trong hai số 1 (nếu ! áp dụng để nằm)
  • hoặc là một chuỗi rỗng '' (nếu ! áp dụng cho sự thật)

Đây là một ví dụ:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

print !0;

Chương trình sẽ hiển thị các văn bản 1. Trong ví dụ này, các nhà điều hành ! áp dụng cho các số 0. Số 0 là lời nói dối và kết quả của sự điều hành ! — sự thật.

Sử dụng !!

Đôi khi các nhà điều hành ! sử dụng 2 lần trong một hàng. Trong trường hợp này, hệ quả của điều hai điều hành số 1 nếu hai người này khai thác được áp dụng cho sự thật, hoặc các chuỗi rỗng nếu chúng được sử dụng để dối trá.

Chủ đề liên quan

Các bài viết khác