Nhiều cách làm thế nào để làm tăng

Làm thế nào để tăng giá trị của một biến bởi ai?

Ngay lập tức đến để tâm là hai lựa chọn:

 • để sử dụng tăng điều hành ++
 • điều hành += thêm một để biến

Nhưng khác với những hai cách rõ ràng, nó có thể đưa ra một loạt các lựa chọn khác.

Trên trang http://paris.mongueurs.net/aplusplus.html  bố 309 (!!!) cách làm thế nào để làm vậy trong một biến $A có một giá trị đơn vị.

Trang này chứa tất cả những lựa chọn cơ hội để chạy họ trong duyệt. Nó bật ra rằng không phải tất cả các lựa chọn có công việc.

 • Một lựa chọn tiện để biến không phải là một, nhưng hơi số khác nhau. Ví dụ như, 97, 116
 • Một số rõ ràng là một trò đùa — 35.
 • Một số chỉ không làm việc — 45
 • Có những lựa chọn mà làm việc trên một số Perl phiên bản và không phải làm việc cho người khác. 298 chạy trên 5.8 nhưng không chạy lúc 5.30

Một số không làm việc trong duyệt vì những giới hạn của các dịch vụ https://PerlBanjo.com : (mã của các dịch vụ không có quyền truy cập vào các Internet và nó là không thể để cài đặt thêm module).

Nhưng nhiều người trong số các ví dụ về việc và có một kiệt tác tuyệt đối, ví dụ như:

 • 43 plus plus A;
 • 68 use less
 • 69 more.pm
 • 78 dollar A plusplus;
 • 83 obfuscated
 • 142 qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaq
 • 144 keyword only
 • 184 A++
 • 225 vertical
 • 273 (((((((((())))))))))
 • 300 "assembly language"

Dưới đây là một danh sách đầy đủ tất cả những phát minh làm thế nào để thêm một số.

1

Tác giả: Moun's

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A++;

print $A;

2

Tác giả: Moun's

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += 1;

print $A;

3

Tác giả: Moun's

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = $A + 1;

print $A;

4

Tác giả: Moun's

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = eval { $A + 1 };

print $A;

5

Tác giả: Moun's

Ngày: 1999-12-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A =~ s/^(.*)$/local($\)=1; join "", reverse map
        {((($\==0)&&($_))||($\=0)||($_!=9)&&(($_+1)))||(($\=1)&&(0))}
        reverse grep \/\d\/, split \/(\d)\/, "$1"/e;

print $A;

6

Tác giả: Moun's

Ngày: 1999-12-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = ($A*$A-1)/($A-1);

print $A;

7

Tác giả: Moun's

▶ Run
#!/usr/bin/perl

do{s/^(\d+)/'\'x$1.".\(${\(++$*)}."/e}
    while(s/\(\*.\.*\()(\d*)/$1.${\($*=$2*length$1)}/e);

print $A;

8

Tác giả: BooK 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=$A>>31|~$A>>31;

print $A;

9

Tác giả: BooK 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=3>>2|1<<0;

print $A;

10

Tác giả: BooK 

Ngày: 1999-11-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=0<<1|2<<3>>4;

print $A;

11

Tác giả: BooK 

Ngày: 1999-11-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~s/($A)/$1+1/e;

print $A;

12

Tác giả: BooK 

Ngày: 1999-12-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~s/$A/$A+1/e;

print $A;

13

Tác giả: BooK 

Ngày: 1999-12-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~s/$A/++$A/e;

print $A;

14

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-02-18

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=@{[$A]};

print $A;

15

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-02-18

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=do{qq{@{[cos$A!=$A]}}};

print $A;

16

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-03-13

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A =~ s/(-)?(\d+(?:\.\d*)?)/ $1.($2+($1?-1:1))/e;

print $A;

17

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-03-13

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~s/(-)?(\d+(?:\.\d*)?)/"$1 1+"x$2.'1'/egoisme;

print $A;

18

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-03-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=1;

print $A;

19

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-03-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~s/(-)?(\d+(?:\.\d*)?)/#les filles c'est des cloches (Souchon)
           "$1 1+"x$2.'1'/sexisme;

print $A;

20

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-04-01

▶ Run
#!/usr/bin/perl

A:goto(A)if$A!=$A+++1;

print $A;

21

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-04-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = do{ while(1&$A){$A>>=1} continue{++$AA} ($A|1)<<$AA};

print $A;

22

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-04-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = $A{$A} ? &{$A{$A}}($A) : &{$A{$A} = sub{1+shift}} ($A);

print $A;

23

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-04-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = do{$_=!$_;$_<<=1 while($A&$_<<1<=$A);
($A&$_|1) + ($A&$_&&$A&~$_|1||$A&~$_)};

print $A;

24

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-04-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=1/$A*(reverse map{$A+=$_}(1..$A,$A=0))[0];

print $A;

25

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-04-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${ '`' | '!' } -= $#$ + ${""} - ${''};

print $A;

26

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-04-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$ {'`'| '!'}-=-- +$#$+ $ { ""}- --$ { ''};

print $A;

27

Tác giả: Stéphane + BooK

Ngày: 2000-04-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${'@'|'!'&~'"'}-=$#$+${""}-${''};

print $A;

28

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-04-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${"A\0comme quoi perl n'ignore pas partout les \0"}++;

print $A;

29

Tác giả: BooK 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=scalar@{[eval'0,'x$A.0]};

print $A;

30

Tác giả: BooK 

Ngày: 1999-12-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=eval q.@{[.."0,"x$A.qq|0]}|;

print $A;

31

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-12-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=($A='$A'.'$A'x$A)=~s/\$A/=/g;

print $A;

32

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-03-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=@{[($A)x$A,$A]};

print $A;

33

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-03-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~s/([0-8]?9*)$/$1+1/e;

print $A;

34

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-04-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Cobol;
PROCEDURE DIVISION
ADD 1 TO A GIVING B
MOVE B TO A;

print $A;

35

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-04-13

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use AI;
Increment variable A value by 1 # $A++

print $A;

36

Tác giả: BooK 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

*A=\($A+1);

print $A;

37

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=$A/$A;

print $A;

38

Tác giả: Moun's

Ngày: 2000-04-25

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=($A)?($A/$A):(1);

print $A;

39

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-04-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

1?$A+=.5:$A+=.5;

print $A;

40

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-04-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = @{[0..$A]};

print $A;

41

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-05-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

foreach(qw{36 29 -22 0}){$A{A}.=chr($A{AA}+=$_)}eval$A{A};

print $A;

42

Tác giả: BooK 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${*A{SCALAR}}++;

print $A;

43

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-05-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub plus {\(${$_[0]}+=.5)}
plus plus A;

print $A;

44

Tác giả: D0vid

Ngày: 2000-05-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

qq{D@{[$a++]}vid} # heuh, ça fait quoi au juste ?;

print $A;

45

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-06-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

/${1}def/#{def}def/;{/A}def/++{add}def/A 1 def
; $ A ++ # % Mon imprimante, elle sait compter;

print $A;

46

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-06-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

qq$@{[\$A++]}$;

print $A;

47

Tác giả: Alain Tesio

Ngày: 2000-08-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

while ($Z!=1) { $Z+=(1-$Z)/2; $A+=1-$Z };

print $A;

48

Tác giả: Robin

Ngày: 2000-07-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${uc((**{PACKAGE}=~/(.)/g)[1])}++;

print $A;

49

Tác giả: Robin

Ngày: 2000-07-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${*A{join'',(split /(A)/,'RASCAL')[-3,1,-1,3,0]}}++;

print $A;

50

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-07-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval join'', q"$_=0;sub A{ ++$b; ++$c}" =~ m/(?:\s|^)(\S)\S*/g;

print $A;

51

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-08-01

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A -= system malfunction;

print $A;

52

Tác giả: Eric

Ngày: 2000-08-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Filter::cpp;
#define INCREMENT 1
$A += INCREMENT;

print $A;

53

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-08-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = split/AA/,'A'.'AA'x$A;

print $A;

54

Tác giả: Stéphane

▶ Run
#!/usr/bin/perl

@_ = grep { (0 x $_) !~ m/^(..+)(?:\1)+$/ && $_ } 0 .. 666 ;
${chr eval eval "'0x'. $_[$_[$_[4]-$_[0]]]"}++;

print $A;

55

Tác giả: Artur

▶ Run
#!/usr/bin/perl

@b = split "", unpack "b*",(pack "l",$A);
foreach(@b){$_=$_?0:1;last if($_)};
$A = unpack "l", pack "b*",(join "",@b);

print $A;

56

Tác giả: David Rigaudiere

Ngày: 2000-08-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += print '';

print $A;

57

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-08-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

tie $A, A; print $A;
package A;
sub TIESCALAR { my $A; bless \$A, shift}
sub FETCH { shift; ++$${shift}};

print $A;

58

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-08-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !!/_/ || m|_/\_|m || !!\_;

print $A;

59

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-08-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !!/_/ || m|/\|m || !!\_;

print $A;

60

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-08-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !!/_/ || m|/\|m | | !!\_;

print $A;

61

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-08-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${ eval v65 }++;

print $A;

62

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-08-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval eval join '.', map { ord } split '', '$A++';

print $A;

63

Tác giả: Stéphane

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${($a = [ { un => 1, 'A' => 2 }, 1, A ])->{A}} += $a->{un};

print $A;

64

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-08-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Symbol; $*{$a = ${+gensym}}{SCALAR} = 'A'; ${$*{$a}{SCALAR}}++;

print $A;

65

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-09-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

q = 0 #=;sub A{$A};$
A = 1 + A;

print $A;

66

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-09-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

( # ) VARIABLE A 0 A ! : $A++; A @ 1+ A ! ; : :-) ; : ); :-) ;
);
$A++;

print $A;

67

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-09-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

; q
(setq A (if (boundp 'A) (+ 1 A) 1) ) ; $A++;

print $A;

68

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-08-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use less $A++;

print $A;

69

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-09-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

BEGIN { $INC{'more.pm'}++ }
use more $A++;

print $A;

70

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-09-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use 5.6;
'obfuscation'=~m/(.{2,}?)(?{$a.=$1;})$/;
${eval sprintf"v%1.1f",scalar split'',$a}++;

print $A;

71

Tác giả: Julien Bordet

Ngày: 2000-09-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

*B = *A; $B += !defined($C);

print $A;

72

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-09-13

▶ Run
#!/usr/bin/perl

s]]aAaa]|s~a~A^e~e|s}aa}BC^ih}e|eval;

print $A;

73

Tác giả: David Landgren 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=-d'/';

print $A;

74

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-09-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub AUTOLOAD {*A=*AUTOLOAD;*$A=sub{substr($A,1+rindex($A,q(_)))+1};&$A;}
$A = &{"_$A"};

print $A;

75

Tác giả: Kai

Ngày: 2000-09-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

map{$_++}$A;

print $A;

76

Tác giả: BooK 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

%_=('m/X**/','\?. ','for a{}','\s.\s'=>'m/{3}/','\?.\*'=>'1',$"
=''=>'k if exists$K'=>'.Y');for(sort+keys%_){eval;$@=~/$_{$_}/;
push@_,substr($&,-2,1)};eval"@_";

print $A;

77

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-10-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$__ = ($_) = qr|(\ua)| =~ qr|(a)|i; $$_+=$__;

print $A;

78

Tác giả: Kai

Ngày: 2000-10-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

package plusplus;
sub AUTOLOAD{${(caller(0))[3]}=~/$_[0]::(.*)$/;$1.'++'}
package main;
sub dollar{eval'$'.shift;}
dollar A plusplus;

print $A;

79

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2000-10-08

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${ chr split '', $_ =
 '____/\____||!
             / \Q
$ Dirac ** 2+| |
$ Chomsky**2 \ /'
} += eval $_;

print $A;

80

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-10-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=\$A/bless\$A||/\A/;

print $A;

81

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-10-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=\$A//\A//bless\$A;

print $A;

82

Tác giả: Julien Bordet

Ngày: 2000-10-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval pack("C4", <DATA> =~ m#(\d{2})#g);
__DATA__
36654343;

print $A;

83

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-10-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

BEGIN { local$B=join'',map{chr}sub{((shift)**($_=(shift)))*
    ($_**$_)}->((1<<2)+1=>1<<1),sub{(shift)*(shift) }->
    (3=>(1<<5)+5),sub{(($0=shift)**($0))*(($O=shift)**(
    $O))}->(2=>3),sub{map{$__+=1<<$_}@_;$__}->((reverse
    4..6),2=>0);(substr($B,3,0)=substr($B,1,1)=>substr(
    $B,-1,0)=chr(ord(substr($B,-1))-1))=>((substr($B,1,
    0)=>substr($B,6,0))=(split//=>q(aa)))=>((substr($B,
    6,1)=>substr($B,7,1))=(substr($B,7,1)=>substr($B,1,
    1)))=>$B.='*';eval uc reverse(join(q(=)=>reverse($B
    ) =>join(q(_)=>substr(substr($B=>-2)=>0=>1)=>substr
    ($B,-1))));}sub _A{$_A=~tr(-,[0-9]&(%{}))()cd;$_A+1
}
$A = &{"_$A"};

print $A;

84

Tác giả: David Landgren 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

{my @r = sort {$A+=(my$r=$a<=>$b);$r} map {hex} unpack'a2'x
 (length(q(2a4c4760020d2d440258420e4b4614045f112d30070b363218))>>1),
 '1f5d200f4e02590816402a31214a18321b292c515e4e2f3a47';};

print $A;

85

Tác giả: Jean

Ngày: 2000-10-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

for($A^=$B=1;!($A&$B);$A^=$B<<=1){};

print $A;

86

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-10-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A^=$B=1;while(!($A&$B)){$A^=$B<<=1};

print $A;

87

Tác giả: Jean

Ngày: 2000-11-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

($A=sprintf "0b0%b", $A)=~s/0(1*)$/"1".(0 x length($1))/e;$A=oct($A);

print $A;

88

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-11-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = do {local $_ = sub{(scalar(@{[[q(\x00)], (q(\x00))x abs($_[0])]}) *
(($_[0]<=>0)?($_[0]<=>0):1))}; &$_($A)<0?&$_($A) + 2:&$_($A)};

print $A;

89

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-11-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

&{$_=sub{$A+=$^W}};

print $A;

90

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-11-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval join'',sort{ord($a)|(8&ord$a)<<3<=>ord($b)|(8&ord$b)<<3}qw/+ A + $/;

print $A;

91

Tác giả: David Rigaudiere

Ngày: 2000-11-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$;=[];ref$;=~/^(.)/;$$1+=!$|;

print $A;

92

Tác giả: Maddingue

Ngày: 2000-11-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${substr(++($b='Z'),0,1)}++;

print $A;

93

Tác giả: Jean

Ngày: 2000-11-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Math::Complex;
$A -= exp(i * pi);

print $A;

94

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-11-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A -= fork ? die : wait ? wait : die;

print $A;

95

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-11-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = (($A<<1)+(1<<1))>>1;

print $A;

96

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-11-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my $B = $A+1;do {$A+=int(rand()*(1<<9))-(1<<8)} until $A==$B;

print $A;

97

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-11-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += 1e-6 for 1..1e6;

print $A;

98

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-12-02

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = do 'A'if open A,'>A'and print A"$A+unlink'A'"and close A;

print $A;

99

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-12-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = sub { $_[0]+$_[1]||1 }->(sub {my $A = shift;$A = sqrt $A for
(1..1e6);($A,(shift))}->(abs $A,$A));

print $A;

100

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2000-12-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = length " @{[do{$\" = '';(1)x$A}]}";

print $A;

101

Tác giả: Xavier Canehan

Ngày: 2000-12-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=sub{open($A,'>-');fileno $A}->();

print $A;

102

Tác giả: BooK 

Ngày: 2000-12-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += fileno STDOUT;

print $A;

103

Tác giả: Philippe Bricout 

Ngày: 2000-12-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = substr($A,0,1) eq '-'?'-'.length(substr('-' x substr($A,1), 1)) :
length('-'.'-' x $A) ;

print $A;

104

Tác giả: Philippe Bricout 

Ngày: 2000-12-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = 2*(-0.5+($A==abs $A)) * push @_, ((2*($A!=abs $A))..abs $A);

print $A;

105

Tác giả: Philippe Bricout 

Ngày: 2000-12-08

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = ($A<<(--($_=2**$A)/oct'0'.'b'.'0'.'1'x$A))
  -(($A<<0)-($_=2**$A)/oct'0'.'b'.'1'.'0'x$A);

print $A;

106

Tác giả: Philippe Bricout 

Ngày: 2000-12-18

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = ($A,++$A,$A++,--$A,$A)[rand(5)];

print $A;

107

Tác giả: arhuman

Ngày: 2001-02-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += do { reset " " };

print $A;

108

Tác giả: arhuman

Ngày: 2001-02-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my %un;bless \%un,1; $A+=ref \%un;

print $A;

109

Tác giả: [beatnik]

Ngày: 2001-06-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ord("1")-48;

print $A;

110

Tác giả: [beatnik]

Ngày: 2001-06-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += $A**0;

print $A;

111

Tác giả: [beatnik]

Ngày: 2001-06-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A -= -1;

print $A;

112

Tác giả: François Désarménien

Ngày: 2001-07-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += 42 == 42;

print $A;

113

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2001-09-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${<@ >|< !>&~< ">}++;

print $A;

114

Tác giả: Init64

Ngày: 2001-09-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=(~$A^$A)>>((log((~$A|$A)+1)/log(2)-1));

print $A;

115

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2001-09-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

`echo 1 >1`;open 1,1; $A += chomp ($a = <1>);

print $A;

116

Tác giả: Jérôme Abela

Ngày: 2001-09-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$iter = 1000000;
for($n=0 ; $n<$iter ; $n++) {
 $sum += rand(2);
}
$A += $sum/$iter;

print $A;

117

Tác giả: Jérôme Abela

Ngày: 2001-09-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A_original = $A;
while($A != $A_original+1) {};

print $A;

118

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2001-09-17

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += japh =~ japh;

print $A;

119

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2001-09-17

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += qr|japh| =~ ':';

print $A;

120

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2001-09-20

▶ Run
#!/usr/bin/perl

perl -we 'use strict; our $A += qr|japh| =~ ":"; print $A';

print $A;

121

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2001-09-17

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval qq|\$@{ [(join( "\0",qw( Abbot Abbey Amen ))=~
        m/^([^\0]*)[^\0]*(\0\1[^\0]*)*$/)[0]]}++|;

print $A;

122

Tác giả: Eric

Ngày: 2001-09-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use MIME::Base64;
$A += decode_base64("MQ==");

print $A;

123

Tác giả: François Désarménien

Ngày: 2001-10-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

*Z=*A;
$Z++;

print $A;

124

Tác giả: Stéphane

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += VIM::Windows();

print $A;

125

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2001-11-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

package Aplus;
use Filter::Simple sub { s/A\+/\$A++/ };
BEGIN { $INC{'Aplus.pm'}++; }
use Aplus;
A+;

print $A;

126

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2001-11-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

package Aplus;
use Filter::Simple sub { s/\./a/g };
BEGIN { $INC{'Aplus.pm'}++; }
use Aplus;
sub . { @. = shift =~ m/(.)/g; sc.l.r @. } $A+= (. .l.p.ge) - . w.n.doo
# NB: la variable intermédiaire @a est nécessaire!;

print $A;

127

Tác giả: BooK 

Ngày: 2001-11-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${substr(\substr($$,0,0),2,1)}++;

print $A;

128

Tác giả: Wesley

Ngày: 2002-01-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += +$A-- -$A++ +$A-- -++$A;

print $A;

129

Tác giả: Olivier Poitrey

Ngày: 2002-01-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use overload '--'=>sub{++${$_[0]}}, '""'=>sub{${$_[0]}};
$A = bless(\($B=$A));
$A--;

print $A;

130

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-01-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$ a { 1 } = 1; $A +=eval "$ a { 1 }"; $a=1; $A += eval "$ a { 1 }";

print $A;

131

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-01-25

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$SIG{__DIE__} = sub { &${'A--'}; exit};
${"A--"} = sub "A++" { $A++ }; &{'A++'};

print $A;

132

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-01-25

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval '$' . prototype sub (A++) {};

print $A;

133

Tác giả: BooK 

Ngày: 2002-02-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=(map{$s+=2*$_/$A;$s}1..$A)[-1];

print $A;

134

Tác giả: BooK 

Ngày: 2002-02-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$_=$?x$A;s/./$'&&$'/g;$A=y///c/$A;

print $A;

135

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-04-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

@x=(4,2,1);
eval('$'.pack"c3",sprintf("0%o"x4,@x[2..2*2,2]),($x[0]*10+$x[1]+1)x2);

print $A;

136

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-04-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$x=sub{$b.=!length($b)?'$':'A'if (length($b)<2);($b.='+')
    if (length($b)>=2);++$i<3 and &$x;return($b)};
eval(&$x);

print $A;

137

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-17

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ( (213*417) =~ m/(.)$/ );

print $A;

138

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-17

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=int(join("", reverse map {if($f){$_}elsif($_<9){$f=1;$_+1}else{0}}
(reverse(split(//,$A)),0) ));

print $A;

139

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-17

▶ Run
#!/usr/bin/perl

for( @l=(reverse(split(//,$A)),0) )
{
  $_++;
  last if($_<=9);
  $_=0;
}
$A=int(join("",reverse @l));

print $A;

140

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-04-18

▶ Run
#!/usr/bin/perl

map {if ($A){$i=$_ eq (pack
"C",(1<<5)+(1<<1)+1)?$i+int(log($A)/log(0xA))+1:$i+1;($_ eq (pack
"C",(1<<5)+(1<<1)+1)) and $A=$i/(int(log($A)/log(1+(1<<3)+1))+1)}
else{$A=1}}split(//,("$A"x$A).pack "C",(1<<5)+(1<<1)+1);

print $A;

141

Tác giả: Mtv Europe

Ngày: 2002-04-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

!$A+++!q!+++A$!;

print $A;

142

Tác giả: Mtv Europe

Ngày: 2002-04-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

y zzzcd x
s vv chr length q qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaq ve x
s vv chr length q qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaq ve x
s vv chr length q
qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaq ve x
s vv chr length q qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaq ve x
eval;

print $A;

143

Tác giả: Mtv Europe

Ngày: 2002-04-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

y ccccd x
s vvchr length q qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaqve x
s vvucve x s vvuc ave x
s vvchr length q qaaaaaaqx length q qaaaaaaqve x eval;

print $A;

144

Tác giả: Mtv Europe

Ngày: 2002-04-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

y ccccd x s vvchr oct oct ord uc ave x s vvucve le
s vvuc ave x s vvchr oct oct oct ord uc bve x eval;

print $A;

145

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A= $i.reverse(join("",map {!$b and $b=$i=!$b!=$i;$i=!!int(($_+=($i
or ""))/0xA);$_%=012} split(//,reverse($A))));

print $A;

146

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=(split//,(localtime)[(gmtime)-(1<<2)])[$today];

print $A;

147

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += length length length $A;

print $A;

148

Tác giả: Olivier "Init64" Matt

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${eval("uc substr reverse (scalar 'really fun'),7,1")}=~s/^(.*)$/$1+1/e;

print $A;

149

Tác giả: Jérôme Quelin 

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Inline Befunge => "q+1;sulpa:;";
$A=aplus($A);

print $A;

150

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=chdir('/');

print $A;

151

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Date::Manip;
use POSIX qw(strftime);
$A = UnixDate(DateCalc(strftime("%Y%m%d%H:%M:%S",gmtime($A)),1).' GMT',"%s");

print $A;

152

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval{die(($A+1)."\n")};
$A=int($@);

print $A;

153

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

open(FILE, "expr $A + 1|" );
$A = int(<FILE>);
close(FILE);

print $A;

154

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=index(('X'x$A).'Xx','x');

print $A;

155

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = log(exp($A)*exp(1));

print $A;

156

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use DBI;
$r=DBI->connect("dbi:Pg:dbname=base", "login", "passwd")
   ->prepare("select ?+1");
$r->execute($A);
$A=$r->fetchrow_array();

print $A;

157

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$t=time();
sleep $A+1;
$A=time()-$t;

print $A;

158

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=(stat('/'))[1]/2;

print $A;

159

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use XML::LibXML;
use XML::LibXSLT;
$parser=XML::LibXML->new();
$style_doc=$parser->parse_string(
'<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html"/><xsl:template match="t"><xsl:value-of select="@a+1"/>
</xsl:template></xsl:stylesheet>');
$stylesheet = XML::LibXSLT->new()->parse_stylesheet($style_doc);
$A=int($stylesheet->output_string($stylesheet->transform(
$parser->parse_string("<t a=\"$A\"/>"))));

print $A;

160

Tác giả: Maddingue

Ngày: 2002-04-25

▶ Run
#!/usr/bin/perl

map{s,plus,++,,s,^,\$,}$_="A plus";eval;

print $A;

161

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-04-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

pipe(LIT_P,ECRIT_F);
pipe(LIT_F,ECRIT_P);
local($fh)=select ECRIT_F; $|=1;select $fh;
local($fh)=select ECRIT_P; $|=1;select $fh;
if ($pid = fork) {
  close LIT_P;close ECRIT_P;
  print ECRIT_F "$A\n";
  chomp($A=<LIT_F>);
  close LIT_F;close ECRIT_F;
  waitpid($pid,0);
}
else {
  die "Pas moyen : $!" unless defined $pid;
  close LIT_F;close ECRIT_F;;
  chomp($B=<LIT_P>);
  $B+=int(log(2.718282));
  print ECRIT_P "$B\n";
  close LIT_P;close ECRIT_P;
  exit;
};

print $A;

162

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

for (@b=split(//,unpack ("B32", pack("N",$A))) and $i=@b;$b[--$i] or
!($b[$i]=1) or !($A=unpack("N",pack("B32",join("",@b))));$b[$i]=0) {};

print $A;

163

Tác giả: Jérôme Quelin 

Ngày: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

''=~('('.'?'
      .'{'.(          '`'|'%').("\["^
    '-').('`'|        '!').('`'|',').'"'
 .'\\'.'$'. ("\`"^       '!').('{'^'[')."\+".
'+'.';'.('!'^('+')).      '"'.'}'.')');$:=('.')^
'~';$~='@'|'(';$^=')'     ^'[';$/='`'|'.';$_='('^
 '}';$,='`'|"\!";$\=    ')'^'}';$:='.'^'~';$~='@'|
    '(';$^=')'^'['   ;$/='`'|'.';$_='('^'}';$,='`'
   |'!';$\=(')')^   '}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'
   ^'[';$/='`'|'.'  ;$_='('^'}';$,='`'|'!';$\=')'^"\}";
  $:='.'^"\~";$~=  '@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_="\("^
  '}';$,='`'|'!'; $\=')'^'}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'^
  '[';$/='`'|'.' ;$_='('^'}';$,='`'|'!';$\=')'^'}';$:='.'^
  '~';$~='@'|'(' ;$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$,="\`"|
  '!';$\=')'^'}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.'
  ;$_='('^'}';$,='`'|'!';$\=')'^'}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=
   ')'^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$,='`'|'!';$\=')'^'}';$:='.'
   ^'~';$~='@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$,='`'|'!'
   ;$\=')'^'}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_=
    '('^'}';$,='`'|'!';$\=')'^'}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'
    ^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$,='`'|'!';$\=')'^"\}";$:= '.'
     ^'~';$~='@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$, =((
     '`'))|'!';$\=')'^'}';$:='.'^'~';$~=('@')| "\(";$^= ')'
      ^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$,='`'|'!'; $\=')'^  '}'
       ;($:) ='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'^'['  ;$/='`'  |((
          '.'));$_='('^'}';$,='`'|"\!";  $\=')'^  '}'
          ;$:='.'^  '~';$~='@' |"\(";   $^=')'  ^+
          '[';$/=   '`'|'.';  $_='('   ^"\}"; $,
          =('`')|   "\!";$\=  "\)"^    "\}"; (
          ($:))=   '.'^'~';  ($~)     ='@'
          |"\(";   $^=(')')^  '[';     ($/)
          ='`'|   "\.";$_=  '('^     '}';
          ($,)=   '`'|'!'   ;$\=     ')'^
          '}';   $:='.'    ^'~'     ;$~=
          '@'|   '('     ;$^=     ')'^
          '[';   $/=     '`'     |((
          '.'    ));    $_=      '('
          ^((     '}'   ));      $,=
          '`'     |((  '!'       ))
          ;(       ($\))=        ((
          ((       ')'))        ))
          ^+       "\}";$:=       ((
          '.'      ))^+ "\~";      $~
         =((      '@'))| '(';      $^=
         ')'^     "\[";$/=  '`'     |'.'
        ;($_)=                ('(')^
       "\}";$,=                '`'|'!';

print $A;

164

Tác giả: Jérôme Quelin 

Ngày: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ((localtime)[2]-(gmtime)[2])/2;

print $A;

165

Tác giả: Jérôme Quelin 

Ngày: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += (localtime)[2]-(gmtime)[2];

print $A;

166

Tác giả: Jérôme Quelin 

Ngày: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Fcntl;
$A += F_GETFD;

print $A;

167

Tác giả: Jérôme Quelin 

Ngày: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Text::Abbrev;
%operations = abbrev qw( plus addition plusplus A );
$A += grep { /n$/ } values %operations;

print $A;

168

Tác giả: Jérôme Quelin 

Ngày: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Symbol::Approx::Sub;
sub aplusplus { $A++ }
&aplus;

print $A;

169

Tác giả: Jérôme Quelin 

Ngày: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use POSIX;
$A += &ENOMEM - &EAGAIN;

print $A;

170

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub A {$A[$A]=$A;(!$A and $A=!$A) or (($A-=$A/$A) and A and $A=@A)};A;

print $A;

171

Tác giả: Jérôme Quelin 

Ngày: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

#define $ /* Money for nothing */
$ A++;

print $A;

172

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-05-01

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = $A++ ? $A++ : $A++;

print $A;

173

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-05-16

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !('_'| !'_') # where !(A|!A) == 1;

print $A;

174

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

rmdir rand($A);
$A += $!/2;

print $A;

175

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += open(F,">/dev/null");
close(F);

print $A;

176

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

for($a=0;$a<=$A;$a++){}
$A=$a;

print $A;

177

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use LWP::UserAgent;
$c = ( LWP::UserAgent->new()->simple_request(HTTP::Request->new(GET=>
   'http://paris.mongueurs.net/aplusplus.html'))->content() =~ m:^(.*)</pre></td>:m )[0];
eval $c;

print $A;

178

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += int(rand(1)+1);

print $A;

179

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub A
{
  my ($A,@A) = @_;
  if  ( !defined($A[$A]) ) { ( 1, @A ); }
  elsif( ++$A[$A] > 9 )   { $A[$A] = 0; A($A-1,@A); }
  else           { @A }
}
$A=join"",A(-1,($A=~/(.)/g));

print $A;

180

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sprintf "%${A}.0f %n", $A, $A;

print $A;

181

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = length sprintf "%${A}.0f ", $A;

print $A;

182

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = ( $A =~ m/(.*)/g )[0] + 1;

print $A;

183

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-05-28

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Inline::Files; open A,'>'; ++$A; eval <A>;

print $A;

184

Tác giả: Maddingue

Ngày: 2002-05-29

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval((map{s/^./\$/,s/ //g;$_}(split"$/",<<'')[-1])[0]);
   A
  A A    +    +
  A  A    +    +
 AAAAAAA  +++++++ +++++++
 A    A   +    +
A     A  +    +;

print $A;

185

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-05-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$x=sub{if (wantarray()){(pack "c",${($_=&$x)}+5)}else{pack "c",$=+1}};
$A =${($_=&$x)}/$=+${(@_=&$x)[0]};

print $A;

186

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-05-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

while (1) {
 pipe(LIT_P,ECRIT_F);pipe(LIT_F,ECRIT_P);
 local($fh)=select ECRIT_F; $|=1;select $fh;
 local($fh)=select ECRIT_P; $|=1;select $fh;
 if ($pid = fork){
  close LIT_P;close ECRIT_P;
  print ECRIT_F ($A--,"\n");
  chomp($I=<LIT_F>);
  $X+=!!$I;
  close LIT_F;close ECRIT_F;
  waitpid($pid,0);
  ($I<0) and $A=$X and last;
 } else {
  die "Pas moyen : $!" unless defined $pid;
  close LIT_F;close ECRIT_F;;
  chomp($B=<LIT_P>);
  (print ECRIT_P ($B,"\n"));
  close LIT_P;close ECRIT_P;
  exit;
 }
};

print $A;

187

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-05-31

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$_=sub{$~=$|++?$|:${chr($=+=5)}};${chr($=)}=&$_+&$_;

print $A;

188

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-06-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$_=sub {$| or ($|=1 and @_=(1,1,0,0,4,2,3,5));
    return (substr("000001",5-shift(@_)))};
${eval(pack "B24",eval(substr('.&$_'x8,1)))}++;

print $A;

189

Tác giả: François Désarménien

Ngày: 2002-06-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Math::Trig;
$A-=cos(pi);

print $A;

190

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-06-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ('(A)' =~ m(\(A\)))[0] == ('(A)' =~ m((A)))[0];

print $A;

191

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2002-06-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ('(A)' =~ m|\(A\)|)[0] == ('(A)' =~ m|(A)|)[0];

print $A;

192

Tác giả: Jean Forget

Ngày: 2002-06-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval v36.65.43.43;

print $A;

193

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-06-08

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use constant; my constant $A++;

print $A;

194

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-06-08

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub _ : lvalue { $A }; ++_();

print $A;

195

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-06-08

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Attribute::Handlers;
sub _ : ATTR(SCALAR) { ${$_[2]}++ }
my $A : _ ; $A;

print $A;

196

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-06-14

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Perl6::Currying;
sub add($a, $b) { $a + $b };
$incr = &add.prebind(a=>1);
$A = $incr->($A);

print $A;

197

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2002-06-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

for ($adn = "ATCACAACATTGATTG";($i<length($adn)) or !($_=(pack "B32",$y))
or !eval();$y.=substr(unpack("B8",substr($adn,$i++,1)),5,2)) {};

print $A;

198

Tác giả: Maddingue

Ngày: 2002-06-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$_="+36+29-22=",s/\G([=+-])(\d*)/$==$1eq'='?$-:eval"$-$1$2",chr($-=$=)/ge,eval;

print $A;

199

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

#Fichier Makefile.PL
use ExtUtils::MakeMaker;
WriteMakefile( NAME => 'PlusPlus', VERSION_FROM => 'PlusPlus.pm');

#Fichier PlusPlus.pm
package PlusPlus;
require DynaLoader;
our @ISA = qw(DynaLoader);
our $VERSION = '0.01';
bootstrap PlusPlus $VERSION;
1;
__END__

/*Fichier PlusPlus.xs */
#include "EXTERN.h"
#include "perl.h"
#include "XSUB.h"
MODULE = PlusPlus PACKAGE = PlusPlus
int
plusplus(input)
    int   input
  CODE:
    RETVAL = input+1;
  OUTPUT:
    RETVAL

#Fichier test.pl
use PlusPlus;
$A = PlusPlus::plusplus( $A );

print $A;

200

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use IO::Socket;
use Sys::Hostname;
if( ! fork() )
{
  $t = ( $s = new IO::Socket::INET(PeerAddr=>hostname(),LocalPort=>8888,Listen=>1) )->accept();
  print $t ( <$t> +1)."\n";
  close $t; close $s;
  exit(0);
}
else
{
  sleep 1;
  $s = new IO::Socket::INET(PeerAddr=>hostname(),PeerPort=>8888);
  print $s "$A\n";
  $A = int(<$s>);
  close $s;
};

print $A;

201

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += "  1 jour mon prince viendra ... 1 jour on s'aimera ...  ";
# or
$A += "  1 day my prince will come... one day...  ";

print $A;

202

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=-(-1-$A);

print $A;

203

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = -$A;
$A--;
$A = -$A;

print $A;

204

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = 1 + $A;

print $A;

205

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

++$A;

print $A;

206

Tác giả: Philippe Bricout 

Ngày: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

($A) = map {$A + $_} $A =~ /$A/;

print $A;

207

Tác giả: Philippe Bricout 

Ngày: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = eval join '+', map {$_ * 10**$e + 0**$e++} reverse $A=~ m/./g;

print $A;

208

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-07-08

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += @{ [ ( @{ caller(-1) }, "$A++" ) ] };

print $A;

209

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Digest::MD5 qw(md5);
$A -= ( split( //, md5('Et un de plus pour la variable $A !...') ) )[3];
$A += ( split( //, md5('Et un de plus pour la variable $A !...') ) )[3*3];

print $A;

210

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use POSIX;
$A += int($POSIX::VERSION);

print $A;

211

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use URI::Escape;
$c = '%2525252524%2525252541%252525252B%252525252B';
while($c) { if( ($c=uri_unescape($c)) eq uri_escape($c) ) { eval $c; last; } };

print $A;

212

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use URI::Escape;
$c = '%2525252524%2525252541%252525252B%252525252B';
$c=uri_unescape($c) while($c ne uri_escape($c));
eval $c;

print $A;

213

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use URI::Escape;
eval uri_unescape('%24%41%2B%2B');

print $A;

214

Tác giả: Philippe Bricout 

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${(sort grep {/^\w/ && /\D/} keys %{(eval "(caller)[0]").'::'})[0]}++;

print $A;

215

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval join "", sort { ($a,$b)=($b,$a); 1 } split(//,'+$A+');

print $A;

216

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval reverse '++A$';

print $A;

217

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ( map { tr/P/P/ } split(//,'Perl') )[0];

print $A;

218

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval join '', grep { /[^ -#%-*,-\@B-~]/ } qw( 2 f $ a p p A 0 8 + - * = + 4 );

print $A;

219

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

%h = ( '$'=>'+', 'A'=>'A', 'a'=>'$', '+'=>'+' );
eval join '', values(%h);

print $A;

220

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

%h = qw(+ + $ A);
unshift @l, each(%h);
unshift @l, each(%h);
eval join "", @l;

print $A;

221

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += $A !~ santana;

print $A;

222

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += unshift @A, $A;

print $A;

223

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my %h=();
$A += !exists($h{$A});

print $A;

224

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A{$A}=\$A;${$A{$A}}++;

print $A;

225

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my $c = '';
while( ($b = chr(rand(255)) ) ne '$' ){}; $c .= $b;
while( ($b = chr(rand(255)) ) ne 'A' ){}; $c .= $b;
while( ($b = chr(rand(255)) ) ne '+' ){}; $c .= $b;
while( ($b = chr(rand(255)) ) ne '+' ){}; $c .= $b;
eval $c;

print $A;

226

Tác giả: Sylvain Lhullier

Ngày: 2002-07-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

s//$A++/e;

print $A;

227

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-07-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval "require 5.8" or $A+=($@ =~ m/\G.*?(\d+)/gc)[ ($] =~ m/(.)$/)[0] ];

print $A;

228

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-07-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use 5.008;
use Hash::Util lock_keys;
lock keys(%A);
lock_keys(%A);
eval '$A{$A}++' or eval '$' . ($@ =~ m/(.)/)[0] . '++';

print $A;

229

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-07-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use 5.008; sub A::AUTOLOAD : lvalue { $::A }; &{A::A}()+=1;

print $A;

230

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-07-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

( $B = ( $C ='$A--++') ) =~ s/ ./ $a=$&; ($& =~ m(\w)) ? "($a)" : "(\\$a)"  /gex;
eval join '', ( $C =~ m/$B/)[0..1,4..5];

print $A;

231

Tác giả: Rafael Garcia-Suarez

Ngày: 2002-07-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub PUSHED { bless {} }
sub FILL { $x = readline $_[1]; defined $x ? $x + 1 : undef }
open FH, "<:scalar:via(main)", \"$A"; $A = <FH>; close FH;

print $A;

232

Tác giả: Jérôme Quelin 

Ngày: 2002-08-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Acme::Bleach;

print $A;

233

Tác giả: Jérôme Quelin 

Ngày: 2002-08-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Acme::Morse;
.--.-..--..---.-.--..--.-..--..---.-.--.
..-..-..-.....-.--.-.-..--.-.-..--.---..
.-.-...;

print $A;

234

Tác giả: Didier Collin

Ngày: 2002-08-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use LWP::UserAgent;
use HTTP::Request::Common;
$A += 9*9*5-new LWP::UserAgent->request(GET 'http://www.oiseaux.net/neant')->code;

print $A;

235

Tác giả: Court-Jus

Ngày: 2002-09-25

▶ Run
#!/usr/bin/perl

while ($plop!=1) {$plop=int(rand(42));}
$A+=$plop;

print $A;

236

Tác giả: BooK 

Ngày: 2002-09-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Memoize;
sub plusplus { $_[0]++ }
memoize('plusplus');
plusplus( $A );

print $A;

237

Tác giả: Stéphane

Ngày: 2002-09-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

*A::import = sub { shift; eval shift }; $INC{'A.pm'}++; eval q|use A '$A++'|;

print $A;

238

Tác giả: Philippe Rimbault

Ngày: 2002-10-28

▶ Run
#!/usr/bin/perl

for($A..$A+1){$A+=$_-$A};

print $A;

239

Tác giả: Philippe Bricout 

Ngày: 2002-11-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

#--------Free incrementation voucher-----------8<----Cut Here-----------#
$                                    {
(                 '$'                 )
^                 'A'                 ^
(                 '='                 )
&                 '$'                 |
(                 'A'                 )
&                 '+'                 &
(                 '1'                 )
&                 ';'                 }
++                                   ;
#---Découper suivant les pointilles--->8---Bon d'augmentation gratuit---#;

print $A;

240

Tác giả: Simon Maréchal

Ngày: 2002-11-14

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$B=1;while(($A& $B)==$B){$B=$B*2+1;}$A^=$B;

print $A;

241

Tác giả: Simon Maréchal

Ngày: 2002-11-14

▶ Run
#!/usr/bin/perl

($d,$m,$f)=$A=~/^(.*?)([^9]?)(9*)$/;
$m||=0;
$f=~s/9/0/g;
$m=~tr/0-8/1-9/;
$A="$d$m$f";

print $A;

242

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2002-11-19

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval <<'';
$A++;

print $A;

243

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2002-11-19

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval '$A'. (<<""
$A++

=~ m|(\W+)|)[0];

print $A;

244

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2002-11-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use strict; my strict $A++;

print $A;

245

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2002-11-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my main $A++;

print $A;

246

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2002-11-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

%average::; print probably not my average $A++;

print $A;

247

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2002-11-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += nil +1 if nil;

print $A;

248

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2002-11-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !((false or true) != 0);

print $A;

249

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2002-11-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval( "A++") or (${"A++"}) = $@ =~ m/"(.*)"/; eval '$' . ${"A++"};

print $A;

250

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2002-12-01

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use less; $A +=require strict if useless; use if;

print $A;

251

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2002-12-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${'A.pm'}++; @INC =[ sub {$A++}] ; eval "require A";

print $A;

252

Tác giả: Julien Gilles

Ngày: 2002-12-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = 2**32-~$A;

print $A;

253

Tác giả: Julien Gilles

Ngày: 2002-12-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = 2**64-~$A;

print $A;

254

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2002-12-19

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$
B
=
\
$
A
;
$
A
=
$
$
B
+
1;

print $A;

255

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2003-01-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval join '', "\044", +::, A::, '+++$A::';

print $A;

256

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2003-01-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$ A+= .5=> .5>= .5;$ A+=(1 =>.5);

print $A;

257

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2003-01-31

▶ Run
#!/usr/bin/perl

perl -ce 'BEGIN { $A += $^C }';

print $A;

258

Tác giả: Sébastien Morin

Ngày: 2003-02-19

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A -= $#{split(//, $A)};

print $A;

259

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2003-03-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub q() { 1 } ; $A += &q() + q();

print $A;

260

Tác giả: Robin Berjon

Ngày: 2003-05-02

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Lingua::Romana::Perligata;
ao postincresce.;

print $A;

261

Tác giả: Robin Berjon

Ngày: 2003-05-02

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use XML::SAX::ParserFactory;
XML::SAX::ParserFactory->parser(Handler=>bless\$A,A)->parse_string("<A/>");
sub A::end_element{${$_[0]}++};

print $A;

262

Tác giả: Nicholas Clark

Ngày: 2003-05-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${chr($=+((ord($/))>>$$/$$))}++;

print $A;

263

Tác giả: Nicholas Clark

Ngày: 2003-05-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${~$/&~$;&$^}++;

print $A;

264

Tác giả: Nicholas Clark

Ngày: 2003-05-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

perl -le '${~$\&~$;&$^}++';

print $A;

265

Tác giả: Greg McCaroll

Ngày: 2003-06-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$SIG{__WARN__} = sub {};
my @c = qw( $ B + = ; 1 );
my $p;
my $B;
do {
 $p='';
 $B=41;
 for(1..(int(rand(5))+4)) {
  $p.=$c[rand @c];
 }
 eval $p;
} until ($B == 42);
$p =~ s/B/A/g;
eval $p;

print "$p\n";

print $A;

266

Tác giả: Guillaume Rousse

Ngày: 2003-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

urpmf --name -v -e '($a || ++$a) && 0';

print $A;

267

Tác giả: François Pons

Ngày: 2003-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = (sub { push @_, -@_ })->(($A) x ($A));

print $A;

268

Tác giả: François Pons

Ngày: 2003-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = (sub { push @_, +@_ })->(($A) x ($A)) /2 + 1;

print $A;

269

Tác giả: Philippe Rimbault

Ngày: 2003-11-13

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=`pidof init`;

print $A;

270

Tác giả: Philippe Rimbault

Ngày: 2003-11-14

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=0 unless defined $A;
undef $/;
$_=`lynx -source http://www.google.com/search?q=1%2B$A`;
($A) = />1 \+ $A = (\d*)</;

print $A;

271

Tác giả: Philippe Rimbault

Ngày: 2003-12-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$_=\1/\1;$A +=$_=~ s/(.*)(\.\d).*/($2>0?$1+1:$1+$A)/e;

print $A;

272

Tác giả: Philippe Rimbault

Ngày: 2003-12-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$;=sub{
 sub _{
  $_[2]=substr($_[0],length($_[0])-1,1) + $_[1];
  if (length($_[2])>1 or length($_[0])>1){
   $_[2]= _(substr($_[0],0,length($_[0])-1),length($_[2])>1?substr($_[2],0,1):0)
   . substr($_[2],length($_[2])-1,1);
  }
  return ($_[2]);
 }
 $A=_($_[0],1);
};($A)->$;;

print $A;

273

Tác giả: Christophe Grosjean

Ngày: 2004-01-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+= (((((((((())))))))))=([10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,FEU]);

print $A;

274

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2004-01-19

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${*{$main::{A}}{ref \$A}}++;

print $A;

275

Tác giả: Christophe Renard

Ngày: 2004-01-19

▶ Run
#!/usr/bin/perl

package A;sub TIESCALAR(){bless[$_[1]],$_[0]}sub FETCH(){$_[0]->[0]+1}
package main; sub A {*a=*{$main::{$_[0]}};tie $a,$_[0],$a;}
A('A');

print $A;

276

Tác giả: Pied Axioplase

Ngày: 2004-02-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use IO::Socket;
$A=aplusplus($A);

sub aplusplus{
    $Socket;
    $server="paris.mongueurs.net";
    $port="80";
    $a= &connect($Socket,$server,$port);
    $A= eval $a;
}

sub connect(){
    my($socket,$host,$port)=@_;
    my $time;
    my $reply,$title;
    $socket = IO::Socket::INET->new(PeerAddr =>$host,
            PeerPort => $port,
            Proto  => "tcp",
            Type   => SOCK_STREAM)
        or die "Couldn't connect to $host : $port\n";

    print $socket "GET /aplusplus.html\n";
    $reply = <$socket>;

    while($reply){
        $title=$reply if ($reply=~/<title>/i);
        $reply=<$socket>;

    }
    print $title;
    $title=~s#<.{5,6}>##g;
    $title=~s/(..)(..)/$2$1/;
    print $title;
    return $title;
};

print $A;

277

Tác giả: Olivier Mengué

Ngày: 2004-02-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval pack('N', 608250667);

print $A;

278

Tác giả: Damien Krotkine

Ngày: 2004-05-13

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=()=(0..$A);

print $A;

279

Tác giả: Rafael Garcia-Suarez

Ngày: 2004-05-14

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~/(?{++$_})(?{$A=$^R})/;

print $A;

280

Tác giả: Stéphane Payrard 

Ngày: 2004-06-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${""}="Illegal seek::AUTOLOAD";
*${''} = sub { ${ (split //, "\U${ \__PACKAGE__ }")[1] }++ };
 -qq|| => { q|| } -key { };

print $A;

281

Tác giả: Philippe "BooK" Bruhat

Ngày: 2004-06-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use LWP::Simple;
eval qq!@{[get("http://paris.mongueurs.net/aplusplus.html")=~/title>([^<]*)/g]}!;

print $A;

282

Tác giả: Olivier Mengué

Ngày: 2004-10-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

echo +ACQ-A+-+- | perl -Mencoding=UTF-7;

print $A;

283

Tác giả: Philippe "BooK" Bruhat

Ngày: 2004-10-29

▶ Run
#!/usr/bin/perl

;$A++; # 20g1+20p@;

print $A;

284

Tác giả: Philippe "BooK" Bruhat

Ngày: 2004-10-29

▶ Run
#!/usr/bin/perl

# <@p11+1g11
$A++;

print $A;

285

Tác giả: Olivier Mengué

Ngày: 2004-10-29

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Unicode::UCD 'charinfo';
my %ascii_by_name = map { charinfo($_)->{name} => $_ } (32..127);
eval join '', map { chr($ascii_by_name{$_}) } ('DOLLAR SIGN', 'LATIN CAPITAL LETTER A', ('PLUS SIGN') x 2);

print $A;

286

Tác giả: Andrew Savige

Ngày: 2004-11-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A-=$----$----$----$----$----!$-;

print $A;

287

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2004-12-14

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Math::BaseCalc;
$_ = Math::BaseCalc->new(digits=>[split//,'A+$'])->to_base(58) and eval;

print $A;

288

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2005-01-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += $^R if "A BUG" =~ /^A(?{1}) (?:BUG(?{#32840}))?$/;

print $A;

289

Tác giả: Vincent Storez

Ngày: 2005-05-25

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ( $A =~ m+$A$+m );

print $A;

290

Tác giả: Gaal Yahas

Ngày: 2005-06-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

our $A; $::(<A>)++;

print $A;

291

Tác giả: Fabien Venzac

Ngày: 2005-07-28

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += (@A = split (/\./,`uname -r`))[1] >> $A[0];

print $A;

292

Tác giả: Gilles Arcas

Ngày: 2006-01-29

▶ Run
#!/usr/bin/perl

*_ = *A; s/$/c!0123456789/; 1 while s/9c/c0/; s/^c/0c/; s/(.)c(\d*)!.*\1(.).*/$3$2/;

print $A;

293

Tác giả: Sébastien "Maddingue" Aperghis-Tramoni

Ngày: 2006-08-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !!(!!($!||!$!)x!!($!||!$!))x!!(!!($!||!$!)x!!($!||!$!));

print $A;

294

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2006-11-28

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$B = 1;
while (($A ^= $B) and !($A & $B)) {
 $B <<= 1;
};

print $A;

295

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2006-11-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub s {
 my $n = @_[0];
 ($n)?($n + &s($n-1)):0
}
$A = $A?(&s($A)<<1)/$A:1;

print $A;

296

Tác giả: Damien Krotkine

Ngày: 2007-01-18

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !int\\\y////\\\\y////\\\\y////\\\\y///;

print $A;

297

Tác giả: Damien Krotkine

Ngày: 2007-01-18

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += (\0-\0)/-24;

print $A;

298

Tác giả: Sébastien "Maddingue" Aperghis-Tramoni

Ngày: 2007-01-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=///////////////////////;

print $A;

299

Tác giả: Sébastien "Maddingue" Aperghis-Tramoni

Ngày: 2007-01-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

(sub{s,^(.*)$,$1+//,e for@_})->($A);

print $A;

300

Tác giả: Christian Aperghis-Tramoni

Ngày: 2007-02-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

AUTOLOAD  {ASSEMBLEUR}
  set     ($B = $A);
  if     ($B == 0) {goto ZERO};
EMPILE:
  push    (@l, $B);
  subs    ($B = $B - 1);
  if     ($B!=0) {goto EMPILE}
DEPILE:
  set     ($x = pop(@l));
  if     (!$x) {goto CALCULE}
  add     ($B = $B + $x);
  goto     DEPILE;
CALCULE:
  shft    ($B = $B << 1);
  div     ($A = $B / $A);
  goto     TERMINE;
ZERO:
  exor    ($A = $A ^ 1);
TERMINE:;

print $A;

301

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Acme::DonMartin;
sittzle shpliple spla pwadak sklork wap splork flif foomp ting rumble
sprizawitz clack;

print $A;

302

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use HTTP::Size;
$A += HTTP::Size::get_size('http://www.landgren.net/perl/one-byte.txt');

print $A;

303

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

tie $A, 'Tie::Increment', $A;

$A;

package Tie::Increment;
sub TIESCALAR { bless {A=>$_[1]}, $_[0] }
sub STORE   { ($_[0])->{A} = $_[1] }
sub FETCH   { ++(shift)->{A} }
1;

print $A;

304

Tác giả: Philippe "BooK" Bruhat

Ngày: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

@ARGV = ( '$c', map { ( $_, '$c.=pop;pop' ) } qw( + + A $ ) );
s//pop/eeeeeee;

print $A;

305

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Inline C => 'int incr(int A) { ++A; return(A); }';
$A = incr($A);

print $A;

306

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${(sort grep {$_ eq uc} grep {/\A[^\W_\d]\Z/} keys %::)[0]}++;

print $A;

307

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${(sort grep {$_ eq uc} grep {/\A[^\W_\d]\Z/} keys %{
do{__PACKAGE__ if __PACKAGE__ ne 'main'}.'::'})[0]}++;

print $A;

308

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += do {
 my @A = sub {($_[5]+1900,$_[4]+1)}->(localtime);
 (Add_Delta_Days(@A,Days_in_Month(@A),1))[-1]
};

print $A;

309

Tác giả: David Landgren 

Ngày: 2007-02-09

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my $p = $$;
while ($A) {
 if (fork) {
  wait; $A = 1+($?>>8); $p-$$ ? exit $A : last;
 }
}
continue {--$A}
exit 1 if $p ne $$;

print $A;

Các bài viết khác