Như trong Perl đến vòng một số nguyên gần nhất một cách lớn

Nhiệm vụ. Trong Văn chương trình có một biến đó là một con số. Bạn cần phải quanh nó đến gần nhất toàn bộ một cách lớn.

Ở đây là một số ví dụ về giá trị. Tất cả những con số này phải được chuyển sang số 11:

 • 10.001
 • 10.4
 • 10.5
 • 10.99
 • 11

Các giải pháp để sử dụng các chức năng ceil

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là để sử dụng các chức năng ceil từ thư viện POSIX.

Thư viện POSIX đến với Perl, vì vậy, nếu bạn có Perl, thư viện này là có bổ sung cài đặt, không có gì.

Đây là một mẫu chương trình:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use POSIX;

my $number = 10.3;

print ceil($number);

Chương trình sẽ hiển thị các số 11.

 • use POSIX; — kết nối thư viện POSIX. Ngay khi chúng ta kết nối thư viện này, chúng ta ngay lập tức trở nên có một vài chức năng đó được xác định trong thư viện này.
 • my $number = 10.3; — tạo ra một biến $number và đưa số 10.3.
 • print ceil($number); — Sử dụng năng ceil và hiển thị các kết quả của công việc của mình.

Chức năng ceil (trong tiếng anh từ này được dịch như "trần") là khá chuẩn. Trong nhiều ngôn ngữ đó là một chức năng với cùng một tên và những hoạt động chính xác như vậy.

Ngoài các chức năng ceil , vẫn là một chức năng của floor ("giới tính"), mà vòng một số nguyên gần nhất. Tức là, trong trường hợp của phi tiêu cực số chỉ cần cắt đứt toàn bộ phần chút ít.

Trong trường hợp của các số âm

Chức năng ceil cho số âm hoạt động giống như là cho số tích cực — viên đạn số những nguyên gần nhất một cách lớn.

Trong trường hợp số âm, nó có nghĩa là các chức năng chỉ đơn giản là sẽ cắt đứt toàn bộ phần chút ít.

Tất cả những con số này khi sử dụng ceil sẽ trở thành số -5:

 • -5
 • -5.1
 • -5.5
 • -5.9

Chủ đề liên quan

Các bài viết khác