Làm thế nào để có được số e trong Perl.

Để có được số e trong Perl bạn cần phải sử dụng các chức năng exp và vượt qua cô tranh luận 1. Đây là một mẫu chương trình:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

print exp(1);

Chương trình sẽ hiển thị 2.71828182845905.

Các bài viết khác