Làm thế nào để có được số module trong Perl

Nhiệm vụ. Trong Văn chương trình có một biến đó chứa số lượng. Bạn cần để có được chiếc mô-đun của số đó. Các giá trị tuyệt đối (giá trị tuyệt đối) đây là số đó là trừ bỏ (nếu đó là).

Một vài ví dụ:

 • Các giá trị tuyệt đối của 4 là số 4.
 • Các giá trị tuyệt đối của 0 là số 0.
 • Các giá trị tuyệt đối của -1818.
 • Các giá trị tuyệt đối của -1.5761.576.

Quyết định

Các giải pháp để sử dụng các chức năng abs, đó là một phần của Perl ngôn ngữ.

Đây là một ví dụ chương trình đó, sử dụng năng này:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my $number = -14;

print abs($number);

Chương trình sẽ hiển thị các văn bản 14.

Tài liệu chính thức

Đây là kết quả của sự chỉ huy perldoc -f abs:

  abs VALUE
  abs   Returns the absolute value of its argument. If VALUE is omitted,
      uses $_.

Chủ đề liên quan

Các bài viết khác