Như trong Perl có được số ngẫu nhiên từ N vào M

Nhiệm vụ. Trong Văn chương trình cần để có được một số nguyên ngẫu nhiên giữa N và M. Ví dụ, bạn cần để có được một số từ 1 để 6 là của con xúc xắc.

Để làm được điều này, bạn cần phải sử dụng các rand()chức năng.

Đây là mẫu mã mà hiển thị một số ngẫu nhiên giữa 1(bao gồm) để 6 (cũng bao gồm):

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my $number = 1 + int(rand(6));

print $number;
  • rand(6) sẽ trở về một số phân đoạn từ 0 (bao gồm) để 6 (nhưng không bao gồm số 6).
  • int(rand(6)) sẽ trở về một số nguyên từ 0 để 5
  • bởi vì chúng tôi muốn nhận được những nguyên bắt đầu từ 1 để kết quả int(rand(6)) cần thêm 1

Trong trường hợp Chung, nếu chúng ta muốn có được một số nguyên ngẫu nhiên giữa $n để $m, sau đó bạn cần viết:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my $n = 1;
my $m = 6;

my $number = $n + int(rand( $m - $n + 1 ));
print $number;

Chủ đề liên quan

Các bài viết khác