Jak uzyskać liczbę Pi w Perl

Zadanie. Trzeba w kodzie programu Perl uzyskać liczbę Pi.

Rozwiązanie

Najprostszym sposobem, aby uzyskać liczbę Pi w Perl programu jest korzystać z biblioteki Math::Trig. Biblioteka Math::Trig idzie w parze z Perl, więc jeśli masz Perl, to ta biblioteka jest dostępna raz, dodatkowo nic instalować nie trzeba.

Oto przykład Perl program, który wyświetla liczbę Pi na ekran:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Math::Trig;

print pi();

Program wypisze na ekran 3.14159265358979.

  • use Math::Trig; — podłączamy bibliotekę Math::Trig. Jak tylko możemy podłączyć tę bibliotekę nam od razu stało się dostępnych jest kilka funkcji, które określone są w tej bibliotece.
  • print pi(); — dzwonili funkcję pi, która stała się dostępna z powodu połączenia biblioteki. I wyprowadzili na ekran wynik która zwróciła ta funkcja.

Jeśli nie określić use Math::Trig; w tekście programu, to po uruchomieniu będzie błąd:

Undefined subroutine &main::pi called at script.pl line 3.

Użycie symbolu π w nazwie zmiennej

Liczba Pi jest często oznaczany literą alfabetu greckiego π.

Język programowania Perl pozwala tworzyć zmienne, nie tylko ze znaków alfabetu łacińskiego, ale i z wielu znaków Unicode. Dlatego jest możliwe, aby utworzyć zmienną z ciekawą nazwą . Oto przykład programu:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use utf8;
use Math::Trig;

my $π = pi();

print $π;

Wprowadzanie ten program jest dokładnie taki sam jak wczoraj. Na ekranie pojawi się 3.14159265358979.

  • use utf8; — mówimy, że kod programu napisany w formacie utf8
  • use Math::Trig; — jak i w zeszłym wydaniu, podłączamy bibliotekę.
  • my $π = pi(); — tworzymy zmienną i umieszczamy tam wynik działania funkcji pi
  • print $π; — wprowadzenie zawartość zmiennej na ekran

To ciekawe wykorzystanie cechy języka, ale nie jest szczególnie wygodne. Nie wszyscy ludzie mogą wybrać symbol π na klawiaturze. Często bywa, że jeśli w tekście należy wstawić symbol π, to ten symbol po prostu skopiować skądś (np. ze strony wikipedii o liczbę Pi).

Jeśli jednak odpowiednia zmienna z liczbą Pi, to bardziej praktyczne, choć mniej ciekawe użyć zmiennej o nazwie $pi.

Inne artykuły