Funkcja exp() w Perl

W języku programowania Perl jest wbudowana funkcja exp().

Funkcja log() zwraca podstawa logarytmu naturalnego w podanej mierze:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use feature qw(say);

say exp(0); # 1
say exp(1); # 2.71828182845905
say exp(2); # 7.38905609893065
say exp(3); # 20.0855369231877

Argumenty

W przypadku, gdy funkcje log() nie zostały przekazane żadne argumenty, to funkcja działa z zmiennej $_:

W tym przykładzie do zmiennej $_ zawiera undef, funkcja działa dokładnie tak samo jak log(0), zwraca 1, ale jeszcze dodatkowo pojawi się ostrzeżenie Use of uninitialized value $_ in exp at script.pl line 6. ze względu na fakt, że w kodzie jest linia use warnings;:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;

print exp();

Standardowe korzystanie z funkcji exp() — to jej podać jeden argument.

Jeśli przekazać funkcji exp() więcej niż jeden argument, to będzie błąd i wykonywanie kodu zostanie zatrzymane.

Too many arguments for exp at script.pl line 3, near "2)"
Execution of script.pl aborted due to compilation errors.

Wartość zwracana

Funkcja exp() zawsze zwraca liczbę.

Oficjalna dokumentacja

Oto wynik polecenia perldoc -f exp:

  exp EXPR
  exp   Returns *e* (the natural logarithm base) to the power of EXPR.
      If EXPR is omitted, gives "exp($_)".

Tematy pokrewne

Inne artykuły